Få innsikt i:


  • Hva vet vi om sorg i 2021?
  • Hvordan et dødsfall påvirker familien.
  • Hva koster sorg samfunnet?
  • Sorg som sunn og nødvendig reaksjon på tap.
  • Sorg som diagnose.
  • Sorgstøtte for barn og ungdom (Panelsamtale).
  • En systematisk oppfølging av etterlatte ved selvmord.
  • Å samle kompetanse: Erfaringer fra Det Nationale Sorgcenter i Danmark.

Hvorfor bli med?


I senere år har vi fått en økt bevissthet på hvor store konsekvenser sorgreaksjoner har på arbeid, sosialt liv og familien. Det totale antall sykemeldingsdager etter et dødsfall gir oss en liten pekepinn. For barn og ungdom som mister foreldre ser vi ofte ikke konsekvensene før de blir voksne. Kroppslige og psykiske plager, redusert arbeidskapasitet og overrepresentasjon i strafferegisteret er noen av funnene i nyere undersøkelser. 7-10% voksne blir også syke av sorg, og klarer ikke vende tilbake til arbeidsliv uten hjelp.


Å få innsikt i dette gir oss mulighet til å iverksette tiltak. Vi kan utvikle verktøy og strategier som kan hjelpe. I et forebyggende folkehelseperspektiv vil det være en god investering å ha fungerende planer og tilgjengelige tilbud som både normaliserer sorgreaksjoner og som tar på alvor belastningen det kan være å miste en av sine kjære. Mange slike tilbud finnes i dag. De er imidlertid svært tilfeldig fordelt og ofte lite kjent.


Hva kan vi gjøre? Vi trenger politikere som setter sorgstøtte på dagsorden i budsjettforhandlinger. Vi trenger ledere som ser helheten, systematiserer og gjør gode prioriteringer. For aller mest trenger vi kompetente fagpersoner og tiltak som møter og støtter de som sørger. Vårt håp er at denne fagdagen gir et felles utgangspunkt slik at vi sammen kan finne nye løsninger.

Disse kommer:

Preben Engelbrekt er stifter og direktør for Det Nationale Sorgcenter i Danmark. DNS har fire regionale sorgsentre, med over 40 ansatte og 100 frivillige. Børn, Unge & Sorg er en del av organisasjonen. Det Nationale Sorgcenter og tilbyr spesialisert behandling til barn og unge, som opplever sykdom eller død hos foreldre eller søsken.


Engelbrekt skal holde innledningsforedraget "Hva er sorg?", hvor han skal gi en innføring i moderne tenkning rundt sorg, tap og kriser. Før lunch skal han presentere tallmateriale på hvor mye sorg koster samfunnet, og hvilken samfunnsmessig betydning det kan være å ha et system for oppfølging. Til slutt vil han dele sine erfaringer fra 20 år i Det Nationale Sorgcenter. Han vil også delta i panelsamtalen "Sorgstøtte for barn og ungdom ".

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder for Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun gir behandling og oppfølging til barn og familier rammet av sorg, traumer og kriser, i tillegg til å arbeide som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og retten. Parallelt er hun involvert i beredskapsarbeid og krisehåndtering, og hun sitter i en rekke barnefaglige utvalg.


På vår fagdag vil Djup først innlede om hvordan dødsfall påvirker relasjoner og dynamikk i familien. Mot slutten av dagen vil hun dele sin kompetanse på oppfølging av etterlatte ved selvmord. Hun vil også bidra i panelsamtalen om oppfølging av barn og ungdom.

Trine Giving Kalstad er fagsjef i Landsforeningen for uventet barnedød. Hun er terapeut og underviser i CGT - Complicated Grief Treatment, i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.


På fagdagen vår vil hun innlede om sorgens nødvendighet og gi oss et innblikk i hva diagnosen komplisert sorg omfatter. I panelsamtalen om sorgstøtte for barn og ungdom vil hun dele funn fra en helt ny undersøkelse av oppfølging av etterlatte nå, contra for 20 år siden.

Nils-Ingar Aadne kommer fra Andebu og har oppnådd stor suksess som stand-up komiker og kommentator for skisport. Høsten 2018 skjedde likevel det utenkelige. Kjæresten hans Ida døde brått og uventet av hjertestans. Han ble stående igjen alene, mens verden gikk videre. Vi skal høre utdrag fra showet "Da var det oss", som handler om å få livet i trynet og gå videre.

Praktisk informasjon

Pris:

450. Konferansepakke med lønsj


Sted:

Scandic Park hotell Sandefjord


Tidspunkt:

Fredag 5.nov. kl. 09-16


Påmeldingsfrist:

20. oktober


Link til påmelding kommer snart!

Contact Us